Opdrachtverklaring

Mariënstede is een centrum waar,
in samenwerking met diverse partners,
volwassen personen met diverse handicaps
via wonen en/of aangepaste dagbesteding
ondersteuning en kansen krijgen
om zo zelfstandig mogelijk
op verschillende levensdomeinen
welzijn en geluk te beleven.

 

Waarden en visie

Mariënstede werkt vanuit de christelijke inspiratie met een open geest voor universele waarden. Groeien in eenvoud en nederigheid staan hierbij centraal.

Mariënstede verklaart de opdracht te behartigen, respectvol vertrekkend vanuit de levensgeschiedenis en overtuiging van de gebruikers.

 

Voor Mariënstede en gebruikers :

Mariënstede is een hefboom voor de gebruiker tot bewustwording van zijn situatie in deze samenleving. De gebruiker wordt hierbij ondersteund om een zo kwalitatief en boeiend mogelijk leven uit te bouwen waarbij alle vormen van zelfbepaling gestimuleerd worden.

Voor Mariënstede en personeel :

Professionalisme en menslievendheid liggen aan de basis van kwaliteitvolle dienstverlening. Hiervoor steunt Mariënstede op kerncompetenties die van iedereen in
de organisatie verwacht worden ongeacht zijn niveau of functie.

Deze kerncompetenties zijn: inzet, betrokkenheid, verbondenheid, betrouwbaarheid, loyaliteit, respect en eenvoud.

Voor Mariënstede en partners :

In het levensverhaal van gebruikers zijn ankerfiguren, zoals familie en vrienden, onvervangbare personen. Mariënstede ziet hen als partners die kunnen participeren in de ondersteuning van de gebruiker. Hierbij is er aandacht voor individuele begeleidings-accenten, regelmatig overleg, informatie en duidelijkheid.

Mariënstede wil zich op een bewuste en doelmatige wijze nieuwe maatschappelijke dienstverleningsinzichten eigen maken.

Mariënstede werkt samen met vrijwilligers om de gebruiker beter te ondersteunen en de dagelijkse werking te bevorderen.

Mariënstede wenst haar bijdrage aan de samenleving uit te dragen zodat de beeldvorming van personen met een handicap positief evolueert.