Visie

Visie

Mariënstede is een centrum waar,
in samenwerking met diverse partners,
volwassen personen met diverse handicaps
via wonen en/of aangepaste dagbesteding
ondersteuning en kansen krijgen
om zo zelfstandig mogelijk
op verschillende levensdomeinen
welzijn en geluk te beleven.

In Mariënstede staan de gebruikers centraal. Gebruikers zijn volwaardige en gelijkwaardige volwassen individuen met een eigen persoonlijkheid, mogelijkheden, beperkingen, …. In Mariënstede wordt gewerkt voor, maar ook met en door de gebruikers.

Positieve benadering

We geven iedereen de maximaal mogelijke regie over het eigen leven. We verkiezen voor iedereen de zo zelfstandig mogelijke manier van wonen, werken en vrije tijd. We streven samen met de gebruiker naar zijn grootst mogelijke keuzevrijheid. Hierbij staat het welzijn en geluk van de gebruiker centraal.
We streven er dan ook naar dat iedere gebruiker zijn of haar zo grootst mogelijke steentje kan bijdragen aan en in de samenleving. De gebruiker wordt uitgedaagd om het maximale uit zijn of haar competenties te halen.

Zorg op maat van de gebruiker

Mariënstede wil voor iedere gebruiker een platform aanbieden van veiligheid, rust, comfort en structuur. Dit is voor gebruikers een noodzakelijke springplank om nieuwe uitdagingen op maat aan te kunnen gaan. We willen zelfontplooiing bevorderen en vermijden dat gebruikers vastroesten.
Mariënstede streeft als organisatie naar ruimte voor spontaniteit en diversiteit zodat iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen heeft het recht om fouten te maken en hieruit te leren.
We beschouwen de ondersteuning door de begeleiders als een voortdurend bijstellen van individuele evenwichten : tussen nabijheid en loslaten, tussen doen en laten, tussen keuzevrijheid en begrenzing, tussen droom en werkelijkheid, …

Rechten en plichten

Wederzijds respect betekent dat de gebruiker naast rechten ook plichten heeft. Met het oog op inclusie in de samenleving, streven we in de mate van het mogelijke sociaal aanvaardbaar gedrag na.
Handelen met aandacht voor de gebruiker.
De begeleiders spreken en handelen steeds met aandacht voor de gebruiker. Begeleiders maken tijd voor een spontaan gesprek. We vinden dat vooral de dagdagelijkse omgang belangrijk is voor het welzijn van iedere mens.

Binnen Mariënstede heeft iedere gebruiker één begeleider die in het bijzonder zijn of haar belangen behartigt. Het is de verantwoordelijkheid van deze aandachtsbegeleider om zijn of haar aandachtspersoon van nabij op te volgen. Uiteraard werken de begeleiders als team samen met en voor àlle gebruikers.

De aandachtsbegeleider neemt de rol op van schakelfiguur in de ondersteuning van zijn of haar aandachtspersoon. Door ook familie, vrienden, vrijwilligers of externe organisaties in te schakelen hebben individuele wensen van gebruikers meer kans op slagen.

Erbij horen

Familieleden zijn belangrijke personen in het leven van de gebruiker. We hechten dan ook zeer veel belang aan hun mening en een goeie samenwerking.
Wanneer de wensen van de gebruiker, de familie en Mariënstede niet op één lijn liggen, probeert Mariënstede steeds de dialoog open te houden. We houden steeds rekening met de waarden en normen van de familie en met de volledige context. We handelen in belang van het welzijn van de gebruiker op lange termijn.
Indien mogelijk maakt Mariënstede zichzelf overbodig door in de ondersteuning van de gebruikers maximaal beroep te doen op hun netwerk.

Mariënstede vindt het belangrijk dat iedere gebruiker erbij hoort in de samenleving. We streven ernaar dat de gebruikers beroep doen op reguliere diensten in het dorp en de ruimere samenleving. Als organisatie komen we ook zelf naar buiten (vrije tijd, begeleid werk, …), maar zijn we ook een open en toegankelijke organisatie (stagiairs, vrijwilligers, bezoeken, de winkel, …). Met deze inspanningen proberen we ook het netwerk van de gebruikers te verruimen.

Het personeel van Mariënstede is een belangrijk middel om welzijn en geluk bij gebruikers te bereiken. Mariënstede is een dynamisch centrum dat zijn personele middelen, die 80% van het budget vertegenwoordigen, voortdurend aanpast aan de zorgvraag van de gebruiker en de samenleving. De kerntaak van ieder personeelslid is mensen met een beperking ondersteunen en kansen geven om welzijn en geluk te beleven. Deze kerntaak kan pas gerealiseerd worden wanneer je als personeelslid zelf tevreden bent in je job. 

 • Kerncompetenties

  Mariënstede verwacht personeelsleden die werken met een ‘hart’ voor de gebruikers. Je werkt volgens de 7 kerncompetenties, nl. inzet, betrouwbaarheid, verbondenheid, betrokkenheid, loyaliteit, eenvoud en respect (zie boek ‘Weg-wijzer: 7 woorden om je te inspireren bij dienstverlening’). De wegwijzers worden van iedereen verwacht, ongeacht de functie.

 • Competenties
  Bij je start in Mariënstede breng je kennis en ervaring mee. Het beschikken over de gevraagde competenties is bepalend in de selectieprocedure en bij je verdere loopbaan. Door het omschrijven van deze competenties en ze om te zetten in gedragsindicatoren verduidelijken we de verwachtingen naar jou toe.

 • Vorming

  Vorming moet altijd de gebruikers ten goede komen, rechtstreeks of onrechtstreeks. Mariënstede gelooft in de capaciteiten van ieder personeelslid. Het is belangrijk om jouw competenties en motivatie hoog te houden. Vorming is een middel om te beantwoorden aan de gevraagde competenties. Als je een competentie tekort komt, zal je je moeten bijscholen. Daarnaast verwacht Mariënstede ook dat je bereid bent om bij te scholen, om mee te zijn met de evoluties in de zorg. Mariënstede biedt vorming aan, zowel intern als extern. We vinden interne vorming erg belangrijk omdat we op die manier meer vorming op maat aanbieden en er een grotere transfer is naar de werkvloer.

 • Onthaal nieuw personeel
  We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt in de organisatie. Daarom geven we bij de start voldoende info opdat je je snel en efficiënt kan inwerken in de functie en cultuur van de organisatie. We hanteren hiervoor de onthaalbrochure en het werken met peter/meterschap. Een peter/meter is een mentor en een aanspreekpunt voor al je vragen gedurende de eerste 3 maanden.

 • Gesprek als instrument van ondersteuning
  We geloven sterk in open en opbouwende communicatie en overleg. Mariënstede biedt je hiertoe kansen tijdens teamvergaderingen, werkgroepen, gesprekken met collega’s of toevallige momenten. Het is een gelegenheid om elkaar te beluisteren en te ondersteunen. Daarnaast hechten we ook veel belang aan formele gesprekken.
  • bij een evaluatiegesprek ga je samen met je verantwoordelijke spreken over je persoonlijk functioneren aan de hand van een evaluatieformulier.
  • Het functioneringsgesprek gaat over de inhoud van de job. Doel van dit gesprek is het ondersteunen van de kwaliteit van de dienstverlening en jouw motivatie hoog te houden. Als er problemen zijn met je functioneren, zal een bijsturingsgesprek duidelijk maken waar de problemen zich situeren en wat tegen wanneer moet veranderen. We houden ook 2-jaarlijks een meting van de personeelstevredenheid.

 • Mariënstede vindt het belangrijk …
  • Dat je voldoende verantwoordelijkheid krijgt
  • Dat je jouw rechten en plichten als gelijkwaardig ziet
  • Dat je continu zoekt naar een werkbaar evenwicht tussen jouw verwachtingen
   en die van Mariënstede
  • Dat je durft delegeren en beroep doen op collega’s, ondersteunende diensten en competenties
  • Dat je zoekt naar de eenvoudigste en kortste communicatieweg
  • Dat je open staat voor vernieuwing
  • Dat je respect hebt voor gebruikers, omgeving, collega’s en materiaal
  • Dat je met aandacht, energie, inzet en goesting wil en kan werken.

Definiëring

Onder omgeving verstaan we in brede zin alle partners die op één of andere wijze nodig zijn voor het welzijn van de gebruiker. Concreet hebben we het hier over familiale en sociale netwerken, dorp(sinwoners) en de samenleving.
Visie
Mensen met een beperking zijn volwaardige burgers die actief deelnemen aan de samenleving waarin elke burger een plaats heeft. Deze deelname duidt op een verbondenheid van de persoon met een beperking en de anderen (omgeving) waarbij de splitsing wegvalt tussen ‘wij’ en ‘zij’.

Familie en sociaal netwerk

In het levensverhaal van gebruikers zijn ankerfiguren, zoals familie en sociaal netwerk (vrienden, vrijwilligers en kennissen) onvervangbare personen. We zien hen als partners die een belangrijke rol spelen in het ondersteuningsproces. Als begeleiders integreren we de familie en het netwerk mee in onze werking. We gaan een respectvolle dialoog aan rond gezamenlijke en gedeelde ondersteuning en stimuleren een positieve samenwerking.

Dorp(sinwoners)

Mariënstede maakt deel uit van het dorp. We schrijven mee aan het verhaal van een gastvrije voorziening in een gastvrije en zorgzame buurt. Zo maken we plaats voor mogelijkheden waarbij mensen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten. We zoeken kansen om meer toegang te vinden tot plaatsen waar er contact is met andere mensen. We werken samen met externe diensten en stimuleren samenwerking met lokale initiatieven, verenigingen en plaatselijke winkels. Waar het kan, laten we mensen wonen, werken en/of deelnemen aan het sociale leven in het dorp. Competenties van inwoners laten samenvallen met talenten van gebruikers, betekenen een meerwaarde voor iedereen. Krachten van een buurt combineren met opportuniteiten van een organisatie verhogen het welzijn. We hechten dan ook veel belang aan onze vrijwilligerswerking en begeleid werk.

Samenleving

Dé samenleving bestaat niet. Mensen maken en veranderen ze voortdurend. Iedereen heeft baat bij een samenleving waarin alles minder snel, minder hectisch gebeurt. Toegankelijkheid, eenvoud en traagheid zijn hier sleutelbegrippen. Iedereen is een burger in de samenleving, is uniek en verschilt van elkaar. Deze verschillen worden gerespecteerd en gewaardeerd. Mariënstede werkt hieraan mee zodat iedereen er mag zijn en gerespecteerd wordt zoals hij/zij is. Wij willen deze bijdrage uitdragen zodat beeldvorming van de gemeenschap over personen met een beperking positief evolueert. We staan open voor goede praktijken die een vernieuwende kracht hebben en een meerwaarde kunnen zijn voor de gebruikers.
Mariënstede wil zich op een bewuste en doelmatige wijze nieuwe maatschappelijke dienstverleningsinzichten eigen maken.
Mariënstede werkt samen met vrijwilligers om de gebruiker beter te ondersteunen en de dagelijkse werking te bevorderen.
Mariënstede wenst haar bijdrage aan de samenleving uit te dragen zodat de beeldvorming van personen met een handicap positief evolueert.

Mariënstede biedt graag zijn jubileumboek aan
uitgegeven naar aanleiding van 25 jaar Mariënstede (2010) :

Weg-wijzer,
7 woorden om je te inspireren
bij dienstverlening

 1. inzet
 2. betrouwbaarheid
 3. verbondenheid en betrokkenheid
 4. loyaliteit
 5. eenvoud
 6. respect
 7. nederigheid

7 woorden, 7 universele waarden en wat ze kunnen betekenen in je werk en je leven, dat is zeer kort gezegd waar het boekje over gaat.

Bieke Vandekerckhove schrijft in de inleiding :
‘Elke hulpverlener, uit welke hoek ook, zal er inspiratie in vinden om zijn job met bezieling te doen. Sterker nog : al wie zijn job – welke job het ook is – met bezieling wil uitoefenen, zal er inspiratie in vinden. Ik durf zelfs zeggen dat het voor al wie in het leven op zoek is naar authenticiteit, menselijkheid en diepgang ronduit een hartverwarmend boek is.’

Het boek is een bundeling van 25 jaar intensief zoeken naar de bronnen van authentieke dienstverlening in Mariënstede.

Teksten : Hilde Decoene
Lay-out : Els Zwaenepoel
Foto’s : Herman Wydhooge
(alle foto’s zijn in en rond Mariënstede genomen)

Prijs : 15 euro (+ verzendingskosten : 3,50 euro per boek)
Het boek is te bestellen bij : vzw Mariënstede